การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน อปท.

ชื่อหนังสือ : การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน อปท.
ประเภทหนังสือ : อื่น ๆ
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
รายละเอียดหนังสือ : การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน อปท.
จำนวนผู้เข้าชม : 408