มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อหนังสือ : มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ประเภทหนังสือ : มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท.
จากสำนักกอง / หน่วยงาน : สำนักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดหนังสือ : มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวนผู้เข้าชม : 9139