หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 05/12/2566 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
สน.คท. มท 0808.2/9729-9804 06/11/2557 12/11/2557
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 10/2557 สล. มท 0801.2/ว2044 10/11/2557 10/11/2557
โครงการ (ตามรอยเกียรติคุณครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู) ครั้งที่ 9 พ.ศ.2558 กศ. มท 0893.2/ว2046 10/11/2557 10/11/2557
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.3/ว2048 10/11/2557 10/11/2557
แจ้งมติคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และจัดสรรสิทธิ/พื้นที่การจำหน่ายนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 กศ. มท 0893.4/ว2050 10/11/2557 10/11/2557
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุม สถ. ครั้งที่ 10/2557 สล. มท 0801.2/ว360 10/11/2557 10/11/2557
โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นฯ และโครงการคัดเลือกครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 กศ. มท 0893.2/ว2049 10/11/2557 10/11/2557
การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน สน.คท. มท 0808.2/ว2037 07/11/2557 10/11/2557
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา กค. มท 0803/ว2035 07/11/2557 10/11/2557
การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.พร. มท 0890.3/ว2036 07/11/2557 10/11/2557
การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กพส. มท 0810.3/ว1979 03/11/2557 10/11/2557
แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงานของกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ สล. มท 0801.1/ว30 07/11/2557 07/11/2557
ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557 ที่ขาดคุณสมบัติ สน.บถ. มท 0809.7/10585 07/11/2557 07/11/2557
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น (รายรับจริง - รายจ่ายจริง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว9 06/11/2557 07/11/2557
ขออนุเคราะห์พิจารณาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการและประชาสัมพันธ์งานวิศวกรรม'57 สน.คท. มท 0808.2/ว2008 05/11/2557 07/11/2557
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ ครั้งที่ 20 กศ. มท 0893.2/ว1989 04/11/2557 07/11/2557
ขอความร่วมมือจังหวัดส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์คนชรา และศูนย์บริการทางสังคมที่ถ่ายโอนให้แก่ อบจ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.3/ว2018 06/11/2557 06/11/2557
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ วิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง และการเสริมสร้างค่านิยมหลักกของคนไทย 12 ประการ
[เอกสารแนบ]
กศ. มท 0893.2/ว2031 06/11/2557 06/11/2557
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2557) สน.บถ. มท 0809.4/ว2010 05/11/2557 06/11/2557
แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
กศ. มท 0893.2/ว2013 05/11/2557 06/11/2557
first previous ข้อมูลที่ 14781 - 14800 จาก 27338 next last