หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 22/05/2567 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การศึกษาอบรมหลักสูตร ท้องถิ่นอำเภอ รุ่นที่ 7-11 ประจำปีงบประมาณ 2549 05/04/2549
การอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 22-25 ปีงบประมาณ 2549 05/04/2549
การบรรจุแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการกอง/สำนักการศึกษาที่สรรหาตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว173 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2548 04/04/2549
การเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 04/04/2549
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2549 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-5 พ.ค. 2549 04/04/2549
การประเมินพนักงานครูเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
[(ไฟล์แผ่นซีดีการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท.)]
04/04/2549
โอนเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม งวดที่ 1/2549 ให้แก่เทศบาลและ อบต. 03/04/2549
โอนเงินอุทกภัย 3 31/03/2549
การโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้คืนครั้งที่ 2 31/03/2549
โอนเงินอุทกภัย 31/03/2549
โอนเงินอุทกภัย 2 31/03/2549
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2549 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-28 เม.ย. 2549 30/03/2549
รายชื่อและแบบแจ้งการยืนยัน การเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย 30/03/2549
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 30/03/2549
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ 29/03/2549
คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 115/2549 เรื่อง การกำหนดภารกิจของสำนักพัฒนาระบบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น 29/03/2549
Roadmap การเฝ้าระวังและสร้างความยั่งยืนในการเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2549-2551 29/03/2549
โครงการอบรมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2549 28/03/2549
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ส่วนที่ 1
[ส่วนที่ 2]
27/03/2549
การแจ้งกรณีทุจริตสอบแข่งขัน 27/03/2549
first previous ข้อมูลที่ 26121 - 26140 จาก 28182 next last