หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/04/2567 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 3 (เฉพาะข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 25/05/2549
การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (มท 0803/ว807) 25/05/2549
เน็คไทด์ สถ. (มท 0801.3/ว55) 25/05/2549
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานของบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card) รหัสผู้ใช้งาน (User Name) และรหัสผ่าน (Password) (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว812) 25/05/2549
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกดูเลขที่เอกสารอ้างอิงการขอเบิกเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญตามโครงการจ่ายตรง (มท 0803/ว810) 25/05/2549
การยื่นอุทธรณ์ขอให้พิจารณากำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 (มท0803/ว808) 25/05/2549
การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์และสถานที่ในการเสนอราคา (มท 0803/ว806) 25/05/2549
การเร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 25/05/2549
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2549 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 3-7 ก.ค. 2549 24/05/2549
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว074 ลงวันที่ 22 พ.ค. 2549 เรื่อง ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ ปีงบประมาณ 2550
[(แบบสอบถามความต้องการ ฯ)]
24/05/2549
โครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือน มิ.ย.-ก.ย. 2549
[(หลักสูตรที่เปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรม ฯ)]
24/05/2549
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 6ว)
[(เค้าโครงผลงาน)]
24/05/2549
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสหกรณ์ 23/05/2549
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 7ว) 22/05/2549
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม 18/05/2549
การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 18/05/2549
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ 18/05/2549
การรายงานการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของ อปท. สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การขจัดความยากจน 17/05/2549
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2549 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 26-30 มิ.ย. 2549 17/05/2549
พิธีเข้ารับพระราชทานธงตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 17/05/2549
first previous ข้อมูลที่ 25841 - 25860 จาก 28006 next last