หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 05/12/2566 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การรายงานผลการดำเนินงานพร้อมงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กสว. มท 0820.3/ว4739 15/11/2566 16/11/2566
ขอเชิญเข้าร่วมงานมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566
[บัญชีแนบ]     [กำหนดการฯ]
[แบบตอบรับ]
กสว. มท 0820.2/ว4732 14/11/2566 16/11/2566
ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ พ.ศ. ....
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กสว. มท 0820.3/ว4740 15/11/2566 15/11/2566
การช่วยเหลือคนพิการทางการเห็นที่ประสบภัยหนาว กพส. มท 0810.6/ว4749 15/11/2566 15/11/2566
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนฯ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/16448-16452 15/11/2566 15/11/2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่ระดับมาตรฐานสากล กศ. มท 0816.3/ว4746 15/11/2566 15/11/2566
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กพส. มท 0810.6/ว4747 15/11/2566 15/11/2566
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2566
[แจ้งเลขที่โอนขายบิล อบจ]     [แจ้งเลขที่โอนขายบิล อบต]
สน.คท. มท 0808.3/ว4757 15/11/2566 15/11/2566
แจ้งช่องทางการใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]     [เอกสารแนบ]
กสว. มท 0820.3/ว4738 15/11/2566 15/11/2566
คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย กพส. มท 0810.6/ว4748 15/11/2566 15/11/2566
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. ในการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ผลลัพธ์ และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2]
สน.บถ. มท 0809.4/ว4755 15/11/2566 15/11/2566
ขอเชิญเข้ารับมอบโล่รางวัลในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566
[บัญชีแนบ]     [กำหนดการฯ]
[แบบตอบรับ]
กสว. มท 0820.2/ว4705 14/11/2566 15/11/2566
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566
[บัญชีแนบ]     [กำหนดการฯ]
[แบบตอบรับ]
กสว. มท 0820.2/ว4704 14/11/2566 15/11/2566
ประกาศรายชื่อโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 รุ่นที่ 5
[ประกาศรายชื่อฯ รุ่นที่ 5]
กพส. มท 0810.3/ว4717 14/11/2566 15/11/2566
ประกาศรายชื่อโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 รุ่นที่ 4
[ประกาศรายชื่อฯ รุ่นที่ 4]
กพส. มท 0810.3/ว4716 14/11/2566 15/11/2566
ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 5]
สน.คท. มท 0808.4/ว23 13/11/2566 15/11/2566
เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกจำนวนประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.3/ว4698 13/11/2566 15/11/2566
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 2
[ประกาศรายชื่อ รุ่นที่ 2]
สน.บถ. มท 0809.4/ว4708 14/11/2566 14/11/2566
สรุปผลการดำเนินงานการจัดการคุณภาพน้ำและการจัดการสุขาภิบาลอาหารในโรงอาหาร/โรงครัว ของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
กศ. มท 0816.5/ว4721 14/11/2566 14/11/2566
แนวทางการสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2566 กสธ. มท 0819.1/ว4718 14/11/2566 14/11/2566
first previous ข้อมูลที่ 101 - 120 จาก 27332 next last