หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 08/12/2566 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารงบประมาณตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 31/05/2547
การเตรียมความพร้อมข้อมูลทางบัญชีเพื่อเข้าสู่ระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 31/05/2547
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น(เพิ่มเติม) 31/05/2547
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมของบุคลากรส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2547 (หลักสูตรนักบริหารงานคลัง (เทศบาล รุ่นที่ 1 ,หลักสูตรนายก อบต. รุ่นที่ 24)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
31/05/2547
ให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ 31/05/2547
การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศของข้าราชการการเมือง 28/05/2547
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษประจำปี 2547
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
28/05/2547
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ (ฉบับที่3) 28/05/2547
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรียกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ(ปริญญาตรีเกียรตินิยมและปริญญาโทจากบุคคลภายนอก) 27/05/2547
ประกาศการเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จังหวัดหนองบัวลำภู 26/05/2547
โครงการฝึกอบรมข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
26/05/2547
การลงรายการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการรอบการประเมินครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2547) ในทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) และสมุดประวัติข้าราชการของข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 25/05/2547
โครงการฝึกอบรมข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 25/05/2547
การประสานงานเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 25/05/2547
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2547 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-28 พ.ค. 2547
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
24/05/2547
แจ้งแนวทางปฏิบัติในการปรับอัตราเงินเดือน ค่าจ้างของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24/05/2547
คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
[เอกสารประกอบ]
24/05/2547
การดำเนินโครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา สำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24/05/2547
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2547 รุ่นที่ 5-7 ระหว่างวันที่ 7- 25 มิ.ย. 2547
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
24/05/2547
การมอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
21/05/2547
first previous ข้อมูลที่ 26921 - 26940 จาก 27342 next last