หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 03/10/2566 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัด 07/09/2547
หนังสือที่ มท 0805/ว2975 ลงวันที่ 3 กันยายน 2547 เรื่อง การสอบทานการควบคุมภายในด้านการเงิน บัญชี และพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 06/09/2547
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นระดับ 9 (เพิ่มเติม) พ.ศ.2547 06/09/2547
กำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล 03/09/2547
ขอความกรุณาท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด ตรวจสอบอีเมล์ของท้องถิ่นท่าน ภายในวันที่ 3 กันยายน 2547 02/09/2547
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมดำเนินงานตามโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 02/09/2547
ขอเชิญสั่งจองหนังสือ "กฏหมายการปกครองท้องถิ่น"
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
01/09/2547
การตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
01/09/2547
มาตรการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ 01/09/2547
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 31/08/2547
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นระดับ 9 (เพิ่มเติม) พ.ศ.2547 31/08/2547
การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาลของเทศบาลตำบลหนองแค 31/08/2547
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (กลุ่มวิชาการทั่วไป ระดับ 7ว, กลุ่มนิติกร ระดับ 7ว และ กลุ่มวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 7) ประจำปี พ.ศ.2547 30/08/2547
วิธีการก่อนดำเนินการทางวินัยและการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 26/08/2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.6/ว799 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2544 เรื่องการสอบทานการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 26/08/2547
สุรปแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง กรณีเกี่ยวกับค่าเช่าบ้านข้าราชการ 26/08/2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารจัดการโครงการเร่งรัดขยายบริการไฟฟ้าโดยระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 26/08/2547
การรายงานจำนวนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26/08/2547
การเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26/08/2547
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547 26/08/2547
first previous ข้อมูลที่ 26401 - 26420 จาก 26995 next last