หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 22/05/2567 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โอนเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม งวดที่ 1/2549 ให้แก่เทศบาลและ อบต. 03/04/2549
โอนเงินอุทกภัย 3 31/03/2549
การโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้คืนครั้งที่ 2 31/03/2549
โอนเงินอุทกภัย 31/03/2549
โอนเงินอุทกภัย 2 31/03/2549
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2549 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-28 เม.ย. 2549 30/03/2549
รายชื่อและแบบแจ้งการยืนยัน การเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย 30/03/2549
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 30/03/2549
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ 29/03/2549
คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 115/2549 เรื่อง การกำหนดภารกิจของสำนักพัฒนาระบบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น 29/03/2549
Roadmap การเฝ้าระวังและสร้างความยั่งยืนในการเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2549-2551 29/03/2549
โครงการอบรมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2549 28/03/2549
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ส่วนที่ 1
[ส่วนที่ 2]
27/03/2549
การแจ้งกรณีทุจริตสอบแข่งขัน 27/03/2549
มาตรการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนกลไกและแนวทางการดำเนินงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ 24/03/2549
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 6ว)
[เค้าโครงผลงาน]
23/03/2549
การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 23/03/2549
โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายค่าปรับปรุงสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 22/03/2549
การปรับแผนดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2549
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
22/03/2549
การสำรวจจำนวนผู้มีสิทธิขอรับการประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22/03/2549
first previous ข้อมูลที่ 26121 - 26140 จาก 28176 next last