หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 28/09/2566 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 09/02/2548
การเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรเจ้าพนักงานปกครอง (กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล) รุ่นที่ 5 08/02/2548
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 07/02/2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ส่วนที่ 3 07/02/2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ส่วนที่ 1
[ส่วนที่ 2]
07/02/2548
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการกับทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหายจากภัยธรรมชาติ 07/02/2548
การคัดลอกข้อมูลที่ดิน เพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 07/02/2548
ส่งแบบบัญชีสำรวจผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนและแบบสรุปจำนวนผู้สู่อายุที่มีฐานะยากจนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 04/02/2548
รายชื่อผู้รับการคัดเลือกเข้าสัมมนาหลักสูตรเจ้าพนักงานปกครอง (กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล) รุ่นที่ 5 และหลักสูตร จนท./จพง.กง.บช. รุ่นที่ 2 04/02/2548
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสภาท้องถิ่นสำหรับบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในภูมิภาค
[(กำหนดการเพิ่มเติม)]
04/02/2548
บัญชีรายชื่อผู้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2548 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 15 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2548 03/02/2548
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2548 03/02/2548
กำหนดการแจ้งข้อมูลหนี้ให้กรมบัญชีกลางตามโครงการจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญ 03/02/2548
ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามโครงการสำรวจประเมินสถานการณ์ยาเสพติด ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2547) ในช่วง RoadMap ระยะที่ 4 02/02/2548
พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2547 (ส่วนที่ 2) 01/02/2548
พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2547 (ส่วนที่ 3) 01/02/2548
แนวทางปฏิบัติของ อปท. เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 01/02/2548
เชิญท้องถิ่นจังหวัด เข้าร่วมประชุมข้อราชการสำคัญ วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 01/02/2548
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีการบำบัดรักษาโรคด้วยวิธีการทางแพทย์แผนไทย 01/02/2548
พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2547 (ส่วนที่ 4) 01/02/2548
first previous ข้อมูลที่ 26061 - 26080 จาก 26965 next last