หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 28/09/2566 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
รายงานการสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำสวนสาธารณะประจำตำบลในเขตพื้นที่(เพิ่มเติม) 02/03/2548
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2548 ระยะที่ 2 01/03/2548
บัญชีรายชื่อผู้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2548 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2548 28/02/2548
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสัมมนาหลักสูตร จนท/จพง.การเงินและบัญชี รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 7-18 มี.ค. 2548
[การเตรียมตัวเข้าอบรม]
25/02/2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2528
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
24/02/2548
บัญชีรายชื่อผู้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2548 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 16 ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2548 22/02/2548
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น 18/02/2548
แผนการรับเด็กนักเรียนประจำปีการศึกษา 2548 (เฉพาะระดับชั้นอนุบาล 1/ประถมศึกษาปีที่ 1/มัธยมศึกษาปีที่ 1/มัธยมศึกษาปีที่ 4) 17/02/2548
การเบิกค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปีในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 17/02/2548
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและการขยายเวลาเก็บเงินไว้จ่ายภายหลังสิ้นปี 16/02/2548
การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อกำจัดโรคเรื้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16/02/2548
แนวทางการนำโครงการของชุมชนมาใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2549-2551) 16/02/2548
ซักซ้อมแนวทางและวิธีการขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 16/02/2548
รวมหนังสือสั่งการของสำนักงาน ก.จ./ก.ท./ก.อบต. เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น จำนวน 9 ฉบับ (ส่วนที่ 1)
[(ส่วนที่ 2)]
15/02/2548
รวมหนังสือสั่งการของสำนักงาน ก.จ./ก.ท./ก.อบต. เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น จำนวน 9 ฉบับ (ส่วนที่ 3) 15/02/2548
การเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 7ว และมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 11/02/2548
แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนในเขตพื้นที่สาธารณะ 10/02/2548
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 10/02/2548
การตรวจสอบการเงิน การบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10/02/2548
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 09/02/2548
first previous ข้อมูลที่ 26041 - 26060 จาก 26965 next last