หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 12/06/2567 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
กำหนดการปฐมนิเทศ 14/07/2549
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการฝึกอบรมภาษาอังกฤษในโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2549 รุ่นที่ 2 (เพิ่มเติม) 14/07/2549
การประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงานโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ประเภทที่สาธารณะดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2549 (มท 0808.3/ว1126) 13/07/2549
การติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว1133) 13/07/2549
รายละเอียดการฝึกอบรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเงินการคลัง การพัฒนาวิทยากรเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และความรับผิดชอบทางละเมิดแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2549 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/300) 13/07/2549
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 8ว สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) กลุ่มวิชาการทั่วไป กลุ่มนิติกร และกลุ่มวิชาการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
[(แนบท้ายประกาศ)]
13/07/2549
การชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดงาน "รวมใจทุกศาสนา พัฒนาท้องถิ่นไทย ถวายองค์ราชาครองราชย์ 60 ปี" (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/47949) 12/07/2549
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (มท 0803/ว1111) 12/07/2549
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ (มท 0803/ว1110) 12/07/2549
รายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (มท 0803/ว1108) 12/07/2549
การรับสมัครข้าราชการเข้ารับการศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2549 (เฉพาะข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไม่รวมถึงข้าราชการสังกัด อปท.)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.4/ว1123)
[(สิ่งที่ส่งมาด้วย)]
12/07/2549
หารือเรื่องการจัดซื้อรถเกี่ยวข้าวและรถเทรลเลอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/ว47481) 07/07/2549
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 3 ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ด่วนมาก ที่ มท 0807.3/ว1106) 07/07/2549
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท "รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น" รุ่นที่ 3 (เฉพาะข้าราชการสังกัด สถ.) 07/07/2549
การคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (มท 0809.5/ว101) 07/07/2549
การรายงานจำนวนผู้มาร่วมงาน "รวมใจทุกศาสนา พัฒนาท้องถิ่นไทย ถวายองค์ราชา ครองราชย์ 60 ปี" (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1114) 07/07/2549
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2549 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 16 ระหว่างวันที่ 21-25 ส.ค. 2549 (มท 0806/ว80) 06/07/2549
สอบแข่งขันเทศบาลเมืองตาก (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/19) 06/07/2549
การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหา กรณีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว1100) 05/07/2549
การขอใช้บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (มท 0809.5/ว76)
[(สรุปข้อมูลและประวัติผู้สอบคัดเลือกได้)]
05/07/2549
first previous ข้อมูลที่ 26021 - 26040 จาก 28317 next last