หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 05/12/2566 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน    พ.ศ. 2549 31/08/2549
แบบหนังสือรับรองเพื่อขอรับบำนาญพิเศษและบำเหน็จพิเศษ 30/08/2549
แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "ครูสดุดี" ประจำปี 2549 (ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/48094) 30/08/2549
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว1411) 30/08/2549
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหารและสำหรับหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 (มท 0803/ว1408) 30/08/2549
รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (มท 0803/ว1412)
[(สิ่งที่ส่งมาด้วย)]
29/08/2549
การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว1427) 29/08/2549
เร่งรัดให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว54573) 29/08/2549
การเพิ่มความคล่องตัวและแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (มท 0803/ว1406) 29/08/2549
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานในการควบคุมการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (มท 0803/ว1405) 29/08/2549
การแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิสอบและแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบในการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 8ว (มท 0802.4/1417) 28/08/2549
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 6ว)(ส่วนที่ 1)
[(ส่วนที่ 2)]
28/08/2549
การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่ (มท 0809.2/ว131) 28/08/2549
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว1425) 28/08/2549
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 (ด่วนมาก ที่ มท 0809.6/ว1404) 25/08/2549
การประชุม สถ. ประจำเดือน สิงหาคม 2549 (ด่วนมาก ที่ มท 0806/ว1409) 25/08/2549
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน 25/08/2549
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1387) 25/08/2549
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบในการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 8 ว (ด่วนที่สุด ที่ มท 0802.4/ว347) 25/08/2549
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง 3 24/08/2549
first previous ข้อมูลที่ 24881 - 24900 จาก 27332 next last