หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 28/09/2566 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ระดับ 2 15/08/2549
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ระดับ 3 15/08/2549
พิธีมอบรางวัลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2549 (ด่วนมาก ที่ มท 0892.4/ว1340) 15/08/2549
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ระดับ 2 15/08/2549
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ระดับ 1 15/08/2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน ฯศูนย์สอบ จังหวัดพิษณุโลก 15/08/2549
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ระดับ 3 15/08/2549
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ระดับ 2 15/08/2549
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ระดับ 1 15/08/2549
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ระดับ 3 15/08/2549
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ระดับ 2 15/08/2549
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ระดับ 1 15/08/2549
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (มท 0803/ว1296) 11/08/2549
การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรต่างสำนักเบิกเงินเดือน (มท 0803/ว1294) 11/08/2549
การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ(มท 0803/ว1295) 11/08/2549
การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (มท 0809.5/ว83) 11/08/2549
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2549 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 19 ระหว่างวันที่ 11-15 ก.ย. 2549 10/08/2549
การดำเนินการปรับปรุงระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0806/ว8597)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
10/08/2549
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 7ว) 10/08/2549
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการระงับการสอบหรือการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และการประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของพนักงานส่วนตำบล กรณีผู้ดำเนินการสอบแข่งขันทุจริตหรือส่อว่าทุจริตในการสอบแข่งขัน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว115) 09/08/2549
first previous ข้อมูลที่ 24581 - 24600 จาก 26965 next last