หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 02/10/2566 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ภาพกิจกรรมโครงการตลาดดีมีมาตรฐาน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
10/08/2547
มาตรฐานการควบคุมภายใน 10/08/2547
การกำหนดรหัสหมวดรายจ่ายย่อยงบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศเพิ่มเติม 09/08/2547
การโอนเงินภาษีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
09/08/2547
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ 09/08/2547
การเปิดบัญชีเงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ 09/08/2547
การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนรื้อถอน และจำหน่ายอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ 09/08/2547
การดำเนินโครงการ internet ตำบล ตามยุทธศาสตร์ของกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 06/08/2547
การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 06/08/2547
การบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และคนพิการ หนังสือพิมพ์รายวัน หนังสือวารสาร และหนังสือสำหรับห้องสมุดประชาชนตำบล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
06/08/2547
ปรับแผนดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2547 06/08/2547
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เวลา สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งประเภททั่วไป) กลุ่มวิชาการ ระดับ 7ว และกลุ่มนิติกร ระดับ 7ว
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
05/08/2547
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาลตำบลหนองแค 05/08/2547
การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากรส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2547
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
05/08/2547
ปรับแผนดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2547 05/08/2547
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนของพนักงานราชการ 03/08/2547
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 03/08/2547
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการจ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 03/08/2547
บัญชีรายชื่อผู้เข้าอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2547 รุ่นที่ 15 ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2547 03/08/2547
การดำเนินงานตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 03/08/2547
first previous ข้อมูลที่ 26441 - 26460 จาก 26988 next last