หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 02/10/2566 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การก่อสร้างที่พักอาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้ประสบภัย 31/12/2547
แนวทางการดำเนินการของ อปท. ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ด้านงบประมาณและการพัสดุ) 31/12/2547
ให้สำนักทะเบียนท้องถิ่นจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อออกใบมรณบัตรให้แก่ผู้เสียชีวิต จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ 31/12/2547
แจ้งแนวทางปฏิบัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะก่อสร้างที่พักอาศัยชั่วคราวให้กับผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์ถล่มที่ไม่มีที่อยู่อาศัย ในจังหวัด ภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง สตูล และระนอง 31/12/2547
รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบภัยจากธรณีพิบัติ 31/12/2547
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้ง 31/12/2547
การกำหนดกรอบและแนวทางการดำเนินการจำแนกสถานะหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติด จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2548 31/12/2547
การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2547 31/12/2547
การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ระดับ 8 31/12/2547
แนวทางการดำเนินการให้ อบจ.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหว 6 จังหวัดภาคใต้ 30/12/2547
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 30/12/2547
ท้องถิ่นรวมใจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัย 6 จังหวัดภาคใต้ 30/12/2547
การฟื้นฟูปรับปรุงสภาพพื้นที่ (ภูเก็ต,พังงา,กระบี่,ระนอง,ตรัง,สตูล) 30/12/2547
การเบิกจ่ายงบประมาณในการสนับสนุนงบประมาณหรือวัสดุอุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและเกิดคลื่นขนาดใหญ่ 29/12/2547
การดำเนินการกรณีธรณีพิบัติในจังหวัดภาคใต้ 29/12/2547
ให้จังหวัดทุกจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่เกิดภัยให้การช่วยเหลือบรรเทาภัยที่เกิดขึ้น 28/12/2547
ให้ผวจ.ภูเก็ต แจ้งให้นายก อบจ. และนายก อปท. ในเขตจังหวัดที่ไม่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์ ร่วมสนธิกำลังบุคลากร เครื่องจักรกล วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนงบประมาณ เข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อน ความเสียหายอันเกิดจากภัยคลื่นยักษ์ในพื้นที่ จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ 28/12/2547
ให้ ผวจ.นครศรีธรรมราช แจ้งให้นายก อบจ.และนายก อปท. ในเขตจังหวัดร่วมสนธิกำลังบุคลากร เครื่องจักรกล วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนงบประมาณ เข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อน ความเสียหายอันเกิดจากภัยคลื่นยักษ์ในจังหวัด กระบี่ จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ 28/12/2547
ให้ ผวจ.สุราษฎร์ธานี แจ้งให้นายก อบจ.และนายก อปท. ในเขตจังหวัดร่วมสนธิกำลังบุคลากร เครื่องจักรกล วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนงบประมาณ เข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อน ความเสียหายอันเกิดจากภัยคลื่นยักษ์ในจังหวัด พังงา จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ 28/12/2547
ให้ ผวจ.ชุมพร แจ้งนายก อบจ.และนายก อปท. ในเขตจังหวัดร่วมสนธิกำลังบุคลากร เครื่องจักรกล วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนงบประมาณ เข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน ความเสียหายอันเกิดจากภัยคลื่นยักษ์ในจังหวัดระนอง จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ 28/12/2547
first previous ข้อมูลที่ 26161 - 26180 จาก 26989 next last