หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 05/12/2566 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สบ.พถ. มท 0807.2/ว3934 25/09/2566 06/10/2566
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/ว4122 05/10/2566 05/10/2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม กสธ. มท 0819.2/ว4119 05/10/2566 05/10/2566
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/ว4120 05/10/2566 05/10/2566
แจ้งตารางเปิด - ปิด ระบบชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการประเมินผลและการรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ระบบ e-Plan กยผ. มท 0815.4/ว182 05/10/2566 05/10/2566
แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรววจการแผ่นดิน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]     [ตารางสรุปฯ]
[คำวินิจฉัยฯ]     [เอกสารแนบฯ]
กสว. มท 0820.3/ว4113 05/10/2566 05/10/2566
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/ว4121 05/10/2566 05/10/2566
ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหา Traffy Fondue กพส. มท 0810.2/ว4108 04/10/2566 05/10/2566
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2566)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.6/ว4052 02/10/2566 05/10/2566
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2566)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.6/ว4054 02/10/2566 05/10/2566
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2566)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.6/ว4053 02/10/2566 05/10/2566
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/14050-14125 04/10/2566 04/10/2566
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี พ.ศ. 2566 สน.คท. มท 0808.2/ว4100 04/10/2566 04/10/2566
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 (บัญชีเรียกรายงานตัว ครั้งที่19)     [บัญชีตำแหน่งต่างๆที่ อปท.ร้องขอ รอบ 19] สน.บถ. - 04/10/2566 04/10/2566
การลงทะเบียนขอรับข้อมูลที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว4103 04/10/2566 04/10/2566
การประกาศแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กค. มท 0803.3/ว4107 04/10/2566 04/10/2566
โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ : ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา
[เอกสารแนบ]
กศ. มท 0816.3/ว4072 03/10/2566 04/10/2566
กฎกระทรวงการฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติดและผู้ผ่านการบำบัดรักษา พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.6/ว4073 03/10/2566 03/10/2566
การจัดทำคลิปวิดีโอการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[แบบรายงานฯ]
กศ. มท 0816.4/ว4064 03/10/2566 03/10/2566
การจัดทำคลิปวิดีโอการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา ของโรงเรียน/วิทยาลัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว4071 03/10/2566 03/10/2566
first previous ข้อมูลที่ 321 - 340 จาก 27332 next last