คุณภาพชีวิต คุณภาพท้องถิ่น

   แผนการดำเนินงานปรับปรุงระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต
  - แผนการดำเนินงานปรับปรุงระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต   - รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน กรกฎาคม 2551
  - ยกร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...
  - รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน สิงหาคม 2551
  - ผลสรุปการทบทวนข้อมูลผลการดำเนินงานในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2551
  - รายงานความก้าวหน้าประจำเดือน กันยายน 2551
  - แบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)   
  - แผนการดำเนินงานปรับปรุงระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีการจ่ายเงินสงเคราะห์
    เพื่อการยังชีพของ อปท.
  
  - ผลสรุปการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552   
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
    ของ อปท. พ.ศ.2552
  

คุณภาพชีวิต คุณภาพท้องถิ่น  ประจำวันที่ 13/04/2567 เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

คุณภาพชีวิต คุณภาพท้องถิ่น เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ป่วยหลบในภัยซุ่มเงียบ 25/09/2551
เตรียมรับมือภัยจากน้ำก่อนธรรมชาติย้ำเตือน 25/09/2551
เตรียมรับมือ 2 โรคร้ายยุคโรคร้อน 25/09/2551
ตายแบบคนจน ตายแบบคนรวย 25/09/2551
เด็กไทยหัวช้า ปัญหาน่าห่วง 25/09/2551
เด็กไทยในวิถีกินเสี่ยง 25/09/2551
จะอยู่อย่างไรในโลกร้อน ๆ 25/09/2551
คนไทยยังกินผักผลไม้น้อยเกินไป 25/09/2551
ขยะสมัยใหม่ภัยใกล้ตัว 25/09/2551
กิน เล่น ในศูนย์เด็กเล็ก เรื่องเสี่ยงที่ต้องเร่งแก้ 25/09/2551
ลูกติด GAME จะแก้เกมอย่างไร 25/09/2551
อะไรเอ่ย? ของกินที่คนไทยขาดไม่ได้ 25/09/2551
ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2551 เรื่อง "พลังท้องถิ่นกับสุขภาพของคนไทย" (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1961) 17/09/2551
first previous ข้อมูลที่ 21 - 33 จาก 33 next last