หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 04/10/2566 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
กฎกระทรวงการฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติดและผู้ผ่านการบำบัดรักษา พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.6/ว4073 03/10/2566 03/10/2566
รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.8/ว4070 03/10/2566 03/10/2566
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละทุกครัวเรือนเข้าร่วมเครือข่าย (อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก) (อถล.) กสว. มท 0820.2/ว4065 03/10/2566 03/10/2566
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
[การขอทราบผลคะแนนการประเมินฯ]     [หนังสือขอให้ไปรายงานตัว (ผู้ผ่านการเลือกสรร ลำดับที่ 1 - 24)]
กจ. - 03/10/2566 03/10/2566
แนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.6/ว4074 03/10/2566 03/10/2566
การจัดทำคลิปวิดีโอการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[แบบรายงานฯ]
กศ. มท 0816.4/ว4064 03/10/2566 03/10/2566
การจัดทำคลิปวิดีโอการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา ของโรงเรียน/วิทยาลัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว4071 03/10/2566 03/10/2566
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]
กศ. มท 0816.3/ว4063 02/10/2566 03/10/2566
รายงานข้อมูลสถานการณ์อุทกภัยและพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจเกิดภัยแล้งในพื้นที่ผ่านระบบ MOI WAR ROOM
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
กพส. มท 0810.4/ว4059 02/10/2566 03/10/2566
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการประเมินผลและการรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ระบบ e-Plan
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
กยผ. มท 0815.4/ว4027 29/09/2566 03/10/2566
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566
[สรุปผลการประชุมฯ]
สน.บถ. มท 0809.2/ว131 29/09/2566 03/10/2566
ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามนับข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และ/หรือข้อ 88 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน ฯ กศ. มท 0816.2/ว4047 02/10/2566 02/10/2566
หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อดำเนินกิจการอื่น สน.คท. มท 0808.4/ว19 02/10/2566 02/10/2566
การประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพร. มท 0812/ว4048 02/10/2566 02/10/2566
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี กศ. มท 0816.5/ว4041 02/10/2566 02/10/2566
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว4022 29/09/2566 02/10/2566
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว25 27/09/2566 02/10/2566
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67 กพส. มท 0810.4/ว4012 29/09/2566 29/09/2566
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2566
[อบจ.]     [เทศบาล, อบต.]
[เงินล้น]
สน.คท. มท 0808.3/ว4019 29/09/2566 29/09/2566
ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลโครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกทดแทนการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.4/ว4013 29/09/2566 29/09/2566
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 26995 next last