รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อ-สกุล : นายสุรพล เจริญภูมิ
ตำแหน่งปัจจุบัน : รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระยะเวลา : 20 มกราคม 2566 - ปัจจุบัน

เบอร์โทรศัพท์ : 0892449924

 พิมพ์