สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC088494

    การจัดซื้อครุภัณฑ์เมื่อมีการกำหนดบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับใหม่

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลได้อนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ งบประมาณ 2,500,000.-บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ต่อมาได้มีการกำหนดบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2565 ออกมาใหม่ ซึ่งคุณลักษณะเฉพาะสังเขป รถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ข้อ (3) มีข้อความดังนี้ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 2564 (3) รถรับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6,000 กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 2564 (3) ตัวรถซึ่งยังไม่ประกอบตู้บรรทุกมูลฝอย รับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6,000 กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม อยากสอบถามว่า คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ของครุภัณฑ์ ปี 2564 และปี 2565 (3) มีความหมายเหมือนกันหรือไม่

ถามโดย : อมรินทร์ชาแจ้ง ( amarin590@hotmail.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 26/05/2566 เวลา 10:30 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีดังกล่าวขอให้สอบถามไปยังสำนักงบประมาณในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ออกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1524 หรือ 1528 ) [ วันที่ 31/05/2566 เวลา 08:59 ]