สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC088478

    การกำหนดระยะเวลาผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กรณีการกำหนดผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ จากการแข่งขันทางวิชาการ กีฬา หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.4/ว33 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564 กำหนดระยะเวลาของผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ หรือไม่ สามารถใช้ผลงานย้อนหลังในการขอรับการคัดเลือกได้หรือไม่

ถามโดย : ศิราภรณ์ริประพันธ์ ( r.siraporn@gmail.com )  IP 183.88.xxx.xxx  [ วันที่ 25/05/2566 เวลา 16:34 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การกำหนดผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ จากการแข่งขันทางวิชาการ กีฬา หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.4/ว33 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564 ไม่ได้กำหนดระยะเวลาของผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศไว้สามารถใช้ผลงานย้อนหลังในการขอรับการคัดเลือกได้

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 26/05/2566 เวลา 13:12 ]