สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC088477

    แนวทางปฏิบัติ กรณี ปปช.ชี้มูล นายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ปปช.สุราษฎร์ธานี มีมติส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยกับ นายกเทศมนตรีตำบล ปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ กรณี นายกเทศมนตรีและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ได้ร่วมกันตรวจรับงานจ้าง(จ้างเหมาบริการ)ว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนแล้วเนื่องจาก เข้าใจว่าการไปติดต่อหน่วยงานราชการ เป็นงานที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ตรวจสอบขอบเขตของงานให้ละเอียด

ถามโดย : นราพงษ์คมบาง ( jawbeer25@gmail.com )  IP 1.0.xxx.xxx  [ วันที่ 25/05/2566 เวลา 16:28 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สอบถามโทร 02-2419000 ต่อ 5212 กองกฎหมายเเละระเบียบท้องถิ่น

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 29/05/2566 เวลา 09:23 ]