สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC088466

    แผนพัฒนาการศึกษาฯ และ แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โครงการ / รายการที่เกี่ยวกับการบริหารงานของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น จัดซื้อเครื่องลงเวลาและระบบลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรภายในโรงเรียน , จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้สำหรับบุคลากร เป็นต้น เป็นโครงการ / รายการที่ต้องปรากฎในแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือไม่

ถามโดย : วิชชากรตรึกตรอง ( chonburi.yuttasat@gmail.com )  IP 61.19.xxx.xxx  [ วันที่ 25/05/2566 เวลา 14:39 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ตามความในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 368 ลว. 19 มกราคม 2564 และหนังสือที่อ้างถึง นะครับ/นะคะ

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 25/05/2566 เวลา 15:00 ]