สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC088464

    การกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ในการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. 2567 - 2569 อบต.สามารถกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลงในร่างแผนอัตรากำลังได้เลยใช่หรือไม่คะ โดยกำหนดผอ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : จำนวนเด็ก50 คน ถูกต้องหรือไม่คะ

ถามโดย : อัญชุลีจันทร์ลอย ( anchuleemint@gmail.com )  IP 61.7.xxx.xxx  [ วันที่ 25/05/2566 เวลา 13:04 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณี อปท.มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้ว ให้ อปท. กำหนดตำแหน่ง ผอ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในทุก ศพด. ในการจัดทำแผนอัตรากำลังครั้งนี้เลย ตามความในข้อ 4.5 ของคู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2567 - 2569 แนบท้ายหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มา 0809.2/ว 36 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 25/05/2566 เวลา 17:16 ]