สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC088462

    แนวทางปฏิบัติ กรณี ปปช.ชี้มูล นายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ปปช.สุราษฎร์ธานี มีมติส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยกับ นายกเทศมนตรีตำบล ปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ กรณี นายกเทศมนตรีและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ได้ร่วมกันตรวจรับงานจ้าง(จ้างเหมาบริการ)ว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนแล้วเนื่องจาก เข้าใจว่าการไปติดต่อหน่วยงานราชการ เป็นงานที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ตรวจสอบขอบเขตของงานให้ละเอียด

ถามโดย : นราพงษ์คมบาง ( jawbeer25@gmail.com )  IP 1.0.xxx.xxx  [ วันที่ 25/05/2566 เวลา 11:37 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง จึงขอให้สอบถามสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สน.บถ.)ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามช่องทางสายตรง สถ. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือติดต่อหน่วยงานภายใน โทร. 0-2241-9000 ต่อ 3331

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 25/05/2566 เวลา 14:30 ]