สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC088460

    การมีส่วนได้ส่วนในการจ้างเหมาบริการบุคคล

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

อบต. จ้าง นางสาว ก. เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ มาตั้งแต่ปี 2558 ต่อมาในเดือน เมษายน 2566 พ่อของ นางสาว ก. ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายก อบต. ขอสอบถามว่า 1. ในกรณีดังกล่าวจะถือว่าเป็นการมีส่วนได้เสียหรือไม่ และจะมีผลต่อนายก อบต.อย่างไร 2. ถ้า อบต. มีตำแหน่งว่าง และดำเนินการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ถ้านางสาว ก. สอบได้และได้รับการบรรจุเป็นพนักงานจ้าง จะมีผลต่อนายก อบต. หรือไร อย่างไร

ถามโดย : ปริยากรกันแย้ม ( noenphoem11@gmail.com )  IP 116.58.xxx.xxx  [ วันที่ 25/05/2566 เวลา 10:58 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีตามคำถามสามารถนำหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/20438/ ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2552 ไปเทียบเคียงประกอบการพิจารณาได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ผู้ตอบ พัชรพล กม.(กง.วก.)

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 25/05/2566 เวลา 14:54 ] เอกสารแนบ