สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC088459

    รายได้จากทรัพย์สิน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

รายได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา หมายถึงรายได้ประเภทใดบ้าง กรณีการขายทอดตลาดสินทรัพย์ของสถานศึกษา ถือเป็นรายได้จากทรัพย์สินหรือไม่

ถามโดย : ชัชนัยอุดทา ( chout@outlook.com )  IP 180.180.xxx.xxx  [ วันที่ 25/05/2566 เวลา 10:19 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย) ในสังกัด อปท. ไม่ได้มีสถานะเป็นนิติบุคคลที่กฎหมายยอมรับให้ดำเนินการใด ๆ ได้โดยสถานศึกษาเอง กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเป็นของหน่วยงานต้นสังกัด ดังนั้น หากจะมีการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ. 2543 และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้อง สำหรับกรณีการจำหน่ายพัสดุ หน่วยงานของรัฐจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามความในบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยเคร่งครัด

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 25/05/2566 เวลา 10:59 ]