สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC088458

    จ้างเหมาติดตั้งกันสาดรอบอาคารสำนักงาน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ด้วยอบต. ต้องการจ้างเหมาติดตั้งกันสาด รอบอาคารสำนักงาน โดยสามารถเบิกจ่ายเงินจากค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการได้หรือเปล่าค่ะ

ถามโดย : วารีดิษฐรัตน์ ( matrom2520@hotmail.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 25/05/2566 เวลา 10:04 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ใช้หลักเกณฑ์การจ้างเหมา ตามหนังสือ 0808.2/ว 7302 ลว.30 ก.ย.65

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 26/05/2566 เวลา 11:15 ]