สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC088455

    การเบิกจ่ายงบประมาณ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อปท.ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 18 พ.ค.66 - 5 มิ.ย.66 งบประมาณตามเทศบัญญัติตั้งไว้ 400,000 บาท ต่อมาอปท.มีการทำจัดซิ้อจัดจ้างไปแล้วในวงเงิน 391,598 บาท ปรากฎว่ายังขาดงบประมาณ สำหรับจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และจ่ายเงินรางวัล จึงได้มีการโอนงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 200,000 บาท ในวันที่ 22 พ.ค.66 อปท.ขอสอบถามดังนี้ค่ะ ข้อ 1 เงิน 200,000 ที่โอนเพิ่ม อปท.ต้องดำเนินการอย่างไร เขียนโครงการเพิ่ม หรือปรับแก้โครงการเดิม (ซึ่งเป็นการโอนในระหว่างที่มีการจัดโครงการอยู่) ข้อ 2 ในขณะที่โครงการดำเนินการอยู่ เราสามารถ ยืมเงินเป็นค่าตอบแทนกรรมการ และเงินรางวัลได้หรือไม่ (วงเงิน 200,000)

ถามโดย : ปัทมาราชรักษ์ ( pat_ma2527@outlook.co.th )  IP 1.10.xxx.xxx  [ วันที่ 24/05/2566 เวลา 17:29 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

1.ระยะเวลายังไม่แล้วเสร็จสามารถโอนงบประมาณได้ 2.ยืมได้ตามระเบียบเบิกจ่ายข้อ 85/1

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 25/05/2566 เวลา 11:46 ]