สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC088451

    สอบถามการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัยปี 2565)

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีที่ประชาชนในเขต อบต.อินทประมูลที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (อุทกภัยปี 2565) และไม่ได้รับเงินช่วยเหลือด้านการดำรงชีพ ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2563 และได้มาเขียนคำร้องตามแบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนที่ อบต.อินทประมูล จึงขอเรียนสอบถามว่า อบต. สามารถใช้เงินงบประมาณของ อบต. ช่วยเหลือได้หรือไหมอย่างไร

ถามโดย : พัชรินทร์โสภารัตน์ ( rin_soparat@hotmail.com )  IP 101.108.xxx.xxx  [ วันที่ 24/05/2566 เวลา 13:52 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน ติดต่อ 022419000 ต่อ 1524, 1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 25/05/2566 เวลา 11:46 ]