สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC088449

    การเบิกค่าเช่าบ้าน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เป็นพนักงานส่วนตำบล ตรวจสอบแล้วมีสิทธเบิกค่าเช่าบ้าน กรณีมีชื่อเป็นเจ้าบ้าน แต่กรรมสิทธที่ดินเป็นของมารดา เบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่

ถามโดย : สงเคราะห์ นิธุรัมย์ ( songkror@hotmail.com )  IP 101.108.xxx.xxx  [ วันที่ 24/05/2566 เวลา 13:29 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน ติดต่อ 022419000 ต่อ 1522 -1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 24/05/2566 เวลา 14:41 ]