สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC088448

    การสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรของพนักงานจ้างตามภารกิจ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ด้วยพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน......มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจในตำแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคลใน อปท.เดียวกัน ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ประเด็นคำถาม - ได้รับคำแนะนำจากจังหวัด ฯ (เจ้าหน้าบางท่าน) ให้ลาออกจากตำแหน่งเดิมก่อนจึงจะสมัครในตำแหน่งใหม่ได้ ซึ่งเมื่อดูจากประกาศสมัคร ฯ แล้ว พบข้อความ "ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้างต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น โดยทางเจ้าหน้าที่ของ อปท.ก็คิดว่าในการสมัคร ฯ ของพนักงานจ้างตามภารกิจดังกล่าว ไม่ต้องลาออก เพียงแต่หากได้รับการเลือกสรรเมื่อจะทำสัญญาจ้างในตำแหน่งใหม่ต้องลาออกจากตำแหน่งเดิมก่อน ความเข้าใจของ เจ้าหน้าที่ของ อปท.แห่งนี้ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร ขอคำแนะนำด้วยครับ

ถามโดย : สงเคราะห์ นิธุรัมย์ ( songkror@hotmail.com )  IP 101.108.xxx.xxx  [ วันที่ 24/05/2566 เวลา 12:59 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ถือปฏิบัติตามประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. 2547

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 25/05/2566 เวลา 08:54 ]