สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC088446

    ตังงบประมาณอุดหนุนสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ด้วยอปท.จะจัดทำโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุดหนุนสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต โดยมีความเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นการอุดหนุนหน่วยงานอื่นในลักษณะที่กำหนดให้อปท ดำเนินการเป็นการเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท โดยประมาณการค่าใช้จ่ายจากสำนักทรัพยากรน้ำให้ถือเป็นการเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน และไม่ต้องมีงบประมาณสมทบ ตามหนังสือแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของอปท ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ข้อ5 ถูกต้องหรือไม่

ถามโดย : jassing ( jassadasing@gmail.com )  IP 1.0.xxx.xxx  [ วันที่ 24/05/2566 เวลา 10:53 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน ติดต่อ 022419000 ต่อ 1524, 1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 25/05/2566 เวลา 11:45 ]