สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC088443

    การจัดซื้อเตาเผาขยะ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

อบต.มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการเตาเผาขยะ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการขยะภายใน อบต. (ไม่ได้ให้บริการประชาชน) เนื่องจาก เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณฯ จึงจะโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตาม รบ.ฯ ข้อ 27 คำถามคือ ในการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จะต้องจัดทำเป็นโครงการก่อนหรือเปล่าครับ หรือสามารถโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามคุณลักษณะที่ต้องการจัดซื้อได้เลย

ถามโดย : สุนิตาธาราทิพย์ ( sunitajifun@hotmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 24/05/2566 เวลา 08:49 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถสอบถามกับสำนัก/กอง ที่รับผิดชอบได้ที่เบอร์ 02-241-9000 ต่อ 2112 2113 กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 24/05/2566 เวลา 13:49 ]