สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC088439

    ขอความอนุเคราะห์ขยายความหมาย

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอความอนุเคราะห์ขยายความหมาย ในข้อ 1 (ตามตารางสีแดง) กรณีเทศบาลนคร/เมือง ต้องดำเนินการอย่างไรครับ

ถามโดย : จนท.อปท. ( sawandikan@gmail.com )  IP 49.228.xxx.xxx  [ วันที่ 23/05/2566 เวลา 19:32 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

หนังสือสั่งการดังกล่าว อยู่ในความรับผิดชอบของกองพัฒนาและส่งเสริมการบบริหารงานท้องถิ่น ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-2419000 ต่อ 4132

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 24/05/2566 เวลา 17:49 ]