สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC087697

    การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (เครื่องสแกนนิ้ว)

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เนื่องจาก อปท. ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เพื่อซื้อเครื่องสแกนนิ้วมือ จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ราคาเครื่องละ 8,000 บาท ตั้งคุณสมบัติและราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่ไม่ได้กำหนดคุณสมบัติ (6) ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง ไว้ เรียนสอบถาม 1. เมื่อ อปท.ได้ตั้งงบประมาณตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ในราคาเครื่องละ 8,000 บาท แต่ไม่ได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสังเขป ข้อ (6) ราคาไม่รวมค่าติดตั้งไว้ แต่กำหนด ในราคาเครื่องละ 8,000 บาท พร้อมติดตั้ง อปท.สามารถซื้อเครื่องสแกนได้หรือไม่ 2. ข้อ (6) ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง ถือเป็นสาระสำคัญที่ต้องกำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์หรือไม่ 3. หากจำเป็นต้องมีหรือเป็นสาระสำคัญ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นหรือสภาท้องถิ่น "

ถามโดย : NatchayapornFongmee ( nm_nf@outlook.com )  IP 49.228.xxx.xxx  [ วันที่ 17/03/2566 เวลา 20:00 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-2419000 ต่อ 1524, 1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 20/03/2566 เวลา 16:17 ]