สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC087692

    มีผู้ร้องขอให้ชดใช้ค่าสิ้นไหมทดแทน กรณี ถูกสุนัขจรจัดกัด

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ได้รับคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าขาดประโยชน์ ค่าทรัพย์สินเสียหาย ขอสอบถามว่าเทศบาลต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดเพื่อพิจารณา และสามารถเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้มั้ย หรือต้องแจ้งให้ผู้ร้องไปใช้สิทธิทางศาล เพื่อสั่งให้เทศบาลจ่ายค่าสินไหม

ถามโดย : ธนุศรอยู่ยืนยง ( alexkaew128@gmail.com )  IP 113.53.xxx.xxx  [ วันที่ 17/03/2566 เวลา 15:27 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

1. เมื่อประชาชนยื่นคำขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เทศบาลต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เพื่อพิจารณาค่าเสียหายตามที่ผู้เสียหายร้องขอ 2. ค่าสินไหมทดแทนสามารถเบิกจ่ายได้ตามประกาศกระทรวงการคลังในเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอก 3. หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเทศบาลไม่ได้ทำละเมิด แจ้งผู้เสียหายฟ้องคดีต่อศาล

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 20/03/2566 เวลา 09:19 ]