สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC087679

    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

รถเกี่ยวข้าวมีไว้เพื่อรับจ้างเกี่ยวข้าว ขอสอบถามว่าโรงจอดรถเกี่ยวข้าว เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือไม่ค่ะ

ถามโดย : ปุณิกาศรีเพ็ชร์ ( sb-pm16@hotmail.com )  IP 182.52.xxx.xxx  [ วันที่ 17/03/2566 เวลา 11:07 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ม.5 แห่ง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ กำหนดให้สิ่งปลูกสร้าง หมายความว่า โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือที่ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม และให้หมายความรวมถึงห้องชุดหรือแพที่บุคคลอาจใช้อยู่อาศัยหรือที่มีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ด้วย หากโรงจอดรถเกี่ยวข้าวดังกล่าว มีลักษณะเป็นสิ่งปลูกสร้างตาม ม.5 ก็ต้องเสียภาษีที่ดินฯ โดยเสียตามประเภทการใช้ประโยชน์ตาม ม.37 แห่ง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ เช่น กรณีโรงจอดรถเกี่ยวข้าวอยู่ในบริเวณที่อยู่อาศัย ก็สามารถตีเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับที่อยู่อาศัย หรือกรณีโรงจอดรถเกี่ยวข้าวอยู่ในบริเวณพื้นที่เกษตร ก็สามารถตีเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 17/03/2566 เวลา 14:49 ]