สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC087673

    การแก้ไขและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0830.3/ว 7509 ลว. 7 ตุลาคม 2565 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 3 เมื่อมีราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จเป็นดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น คำถาม 1. หากอบต.ไม่ใช้การแก้ไขแต่ใช้การทบทวนได้หรือไม่ 2. หากใช้การทบทวนจะต้องขอผ่อนผันเหมือนการแก้ไขและเป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่นหรือไม่

ถามโดย : ศรุดาดิฐศุภวัฒน์ ( oratai129@gmail.com )  IP 182.53.xxx.xxx  [ วันที่ 16/03/2566 เวลา 13:44 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้อีกช่องทางได้ที่เบอร์ 02-241-9000 ต่อ 2123 2124 มือถือ 083-304-1907 (อ.ต๊อบ)

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 20/03/2566 เวลา 10:31 ]