สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086947

    การซ่อมแซมสีรถยนต์ส่วนกลาง (การทำสีใหม่ทั้งคัน)

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

เรียนสอบถามเจ้าหน้าที่ ด้วยทางหน่วยงานจะมีการซ่อมแซมสีรถใหม่ ด้วยสีรถหลุดลอก ขึ้นสนิม และเสื่อมสภาพตามการใช้งาน จึงขอสอบถามแนวทาง ว่าจะต้องเบิก-จ่าย ในหมวดไหนของข้อบัญญัติ (หมวดค่าใช้สอย ประเภทซ่อมแซมรถ หรือ งบลงทุน ซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ ครับ) แล้วจำเป็นต้องนำเข้าให้สภาให้ความเห็นชอบก่อนไหมครับ (เป็นรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถกระบะ 4 ประตู)

ถามโดย : ปรเมศโควสุรัตน์ ( paramet_met@hotmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 24/01/2566 เวลา 10:44 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง จึงขอให้สอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามช่องทางสายตรง สถ. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือติดต่อหน่วยงานภายใน โทร. 0-2241-9049

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 24/01/2566 เวลา 11:25 ]