สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086323

    กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น

ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน หัวข้อ ความอิสระและความเที่ยงธรรม ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน สามารถ ระบุ "ไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ที่มีผลกระทบถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบ" ได้หรือไม่คะ

ถามโดย : korya karaked ( pchalerm_nat@hotmail.com )  IP 223.207.xxx.xxx  [ วันที่ 25/11/2565 เวลา 10:43 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กฎบัตรการตรวจสอบภายในสามารถระบุความเป็นอิสระเเละความเที่ยงธรรมตามมาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส 1100 เเละหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในข้อ 7 ได้ค่ะ

ตอบโดย : ตบ. ประสานโดย : ตบ. ( 02-241-9000 ต่อ 1305 ) [ วันที่ 28/11/2565 เวลา 17:04 ]