สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086306

    โครงการติดตั้งดวงโคมไฟทางสาธารณะพลังงาน แสงอาทิตย์ พร้อมเสา ตั้งหมวดที่ดินและสิ่่งก่อสร้าง อยากสอบถามว่าเทศบาลตั้งหมวดถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องเทศบาลได้กันเงินแบบไม่มีหนี้ปี 65 สามารถแก้ไขหมวดผ่านสภาได้มั้ยคะ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

เทศบาลได้ดำเนินการกันเงินแบบไม่มีหนี้ผูกพัน งปม. 2565 โครงการติดตั้งดวงโคมไฟทางสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ ต้้งไว้ในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วงเงิน 250,000.- บาท โดยรายละเอียดการติดตั้งโคมไฟพร้อมเสา อยากสอบถามว่าเทศบาลดำเนินการต้้งหมวดถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องหมวดอะไรคะ เทศบาลได้กันเงินแบบไม่มีหนี้ผูกพันปีงปม.2565 ของปีก่อนแล้ว สามารถนำเข้าสภาขออนุมัติแก้ไขหมวดได้หรือไม่ เนื่องจากได้ตรวจสอบการจำแนกวิธีงบประมาณใหม่ ตั้งอยู่ในหมวดครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่ะ ตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงปม.ของอปท.

ถามโดย : สุพัฒน์ตรามะโนสด ( Supattramanosod@gmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 24/11/2565 เวลา 11:33 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบของ อปท. ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) จึงขอให้สอบถามได้ที่สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โดยตรง เบอร์โทร 02-241-9049

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 24/11/2565 เวลา 12:54 ]