สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086278

    การถ่ายโอน รพ.สต.

  • สอบถามหน่วยงาน > กองสาธารณสุขท้องถิ่น

การถ่ายโอน รพ.สต. กรณี พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต้องกำหนดกรอบโครงสร้างไว้ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี หรือไม่

ถามโดย : สุวรรณีสวนโคกกลาง ( nee1988_it@hotmail.com )  IP 182.52.xxx.xxx  [ วันที่ 23/11/2565 เวลา 09:46 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การถ่ายโอน รพ.สต. กรณี พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต้องกำหนดกรอบโครงสร้างไว้ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี หรือไม่ -ไม่ต้องกำหนด เนื่องจากเป็นบุคลากรที่ใช้เงินนอกงบประมาณ ในการจริงไม่เข้าหลักเกณฑ์มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างของ อปท.

ตอบโดย : กสธ. ประสานโดย : กสธ. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 23/11/2565 เวลา 13:59 ]