สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086273

    บรรจุพิเศษโควิด

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

สอบถามกรณีการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกีด อปท. ที่ปฏิบัตงานในสถานการณ์โควิด 19 กรณีไม่มีรายชื่อตามประกาศ ก.ท. เนื่องจากตกหล่น แต่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด สามารถบบรจุได้ไหมคะ แล้วต้องทำอย่างไร ขอบคุณคะ

ถามโดย : ทิตยาพรจันทร์ศรี ( tidtayapornchansri@gmail.com )  IP 61.7.xxx.xxx  [ วันที่ 22/11/2565 เวลา 16:05 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ อปท. ดำเนินการรายงานและพร้อมส่งเอกสารให้จังหวัดตรวจสอบ เมื่อจังหวัดดำเนินการแล้ว จังหวัดจะส่งข้อมูลมาที่ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แล้วแต่กรณี หากคุณสมบัติและลักษณะงานตรงตามที่กำหนด ก็จะส่งรายชื่อกับไปยัง อปท. ดำเนินการคัดเลือกกรณ๊พิเศษต่อไปครับ

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 4217 ) [ วันที่ 23/11/2565 เวลา 09:58 ]