สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC086268

    การประเมินผลการปฏิบัติงาน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ตามประกาศ ก. กำหนดว่า ในกรณีที่ข้าราชการฯ อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในรอบการประเมิน ให้ประเมินฯโดยมีสัดส่วนคะแนนร้อยละ 50 นั้น จึงขอเรียนสอบถามว่า ผู้ที่บรรจุ 2 พ.ค. 65 (พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ 1 พ.ย. 65) ผู้นั้นจะต้องกำหนดคะแนนในแบบประเมินฯ เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 : 50 หรือร้อยละ 70 : 30 ขอบคุณล่วงหน้าครับ

ถามโดย : วรรณานวนนุ่น ( spnn_naunnoon@hotmail.com )  IP 110.78.xxx.xxx  [ วันที่ 22/11/2565 เวลา 15:40 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ถือปฏิบัติตามประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 24/11/2565 เวลา 07:52 ]