สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085636

    การโอนย้ายกรณี อบต ขอใช้บัญชีกรม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กรณีที่ อบต ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันจากกรมฯ เดือนกันยายน2565 ทางกรมได้เรียกบรรจุราชการผู้สอบแข่งขันได้ครบจำนวนที่ขึ้นบัญชีไว้ และ อบต ที่ขอใช้บัญชีก็ไม่มีผู้มาบรรจุ จึงเรียนถามว่ากระผมจะโอนย้ายไปที่ อบต ดังกล่าวได้หรือไม่

ถามโดย : จำนงค์หมื่นพล ( chamnongengineering@gmail.com )  IP 1.1.xxx.xxx  [ วันที่ 06/10/2565 เวลา 10:53 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีดังกล่าวต้องดำเนินการตามหนังสือ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว 115 เรื่อง การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 23 ส.ค.2565 ตามข้อ 2.3 กรณีที่ อปท.ประสงค์ให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันให้ถือว่าเป็นการสงวนตำแหน่งเพื่อให้รอการบรรจุแต่งตั้งจากบัญชีสอบแข่งขันของ กสุถ.เท่านั้น

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3331 ) [ วันที่ 11/10/2565 เวลา 14:17 ]