สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085635

    การจัดซื้อจัดจ้างในระบบ elaas

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีที่ยังไม่อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566 การจัดซื้อจัดจ้างได้หรือไม่ ต้องดำเนินการอย่างไร

ถามโดย : จำนงค์หมื่นพล ( chamnongengineering@gmail.com )  IP 1.1.xxx.xxx  [ วันที่ 06/10/2565 เวลา 10:25 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ในระบบ e-LAAS สามารถเปิดใช้เมนู งบประมาณปีที่ล่วงมา เพื่อใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อนได้ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1608-1612 ) [ วันที่ 06/10/2565 เวลา 14:05 ]