สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085594

    การยืมเงินโครงการอาหารกลางวัน ศพด

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

สอบถามครับ กรณี ศพด.ดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ตาม ว 116 โดย จัดซื้อวัตถุดิบเองและจ้างแม่ครัวเพื่อประกอบอาหาร สามารถยืมเงินมาจัดซื้อวัตถุดิบและค่าจ้างแม่ครัว ได้หรือไม่

ถามโดย : kitisakyuanklang ( man100251@gmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 04/10/2565 เวลา 14:11 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น(กศ.)ผู้รับผิดชอบโดยตรงได้ที่ เบอร์ 02-241-9021-3

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 05/10/2565 เวลา 15:14 ]