สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC085432

    ขอสอบถามเรื่องสัญญาเช่าที่ดิน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอสอบถามกรณีเอกชนเช่าที่ดินของ อปท เพื่อเกษตรกรรม(ปลูกปาล์มน้ำมัน) เป็นระยะเวลา15ปีเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าต้นปาล์มน้ำมันตกเป็นของผู้ให้เช่าหรือไม่เนื่องจากตามตัวอย่างสัญญาเช่าที่ดินท้ายระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินฯไม่ได้ระบุไว้มีเพียงแต่การส่งมอบสถานที่เช่าคืนเท่านั้น และในกรณีที่ อปท ระบุไว้ในสัญญาว่าสิ่งปลูกสร้างในที่ดินแปลงนี้เมื่อสิ้นอายุการเช่าให้ตกเป็นของผู้ให้เช่าจะหมายรวมถึงต้นปาล์มด้วยหรือไม่ ขอความกรุณาให้ความกระจ่างด้ยครับ

ถามโดย : จรัญสุชาติพงษ์ ( chararsu@hotmail.com )  IP 1.10.xxx.xxx  [ วันที่ 23/09/2565 เวลา 11:31 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขณะเอกชนทำสัญญาเช่าที่ดินของ อปท. ทั้งเอกชนและ อปท. ทราบว่า เอกชนจะนำที่ดินทำเกษตรกรรม (ปลูกปาล์มน้ำมัน) หากสิ้นสุดสัญญาเช่าผู้ให้เช่าต้องการให้ต้นปาล์มน้ำมันตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า จะต้องระบุให้ชัดเจนในสัญญาเช่า

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 23/09/2565 เวลา 17:10 ]